Category Archives: Psykologi, filosofi och socialpsykologi

Krigstraumats polariserande psykologi. Glömma eller återupprepa sanningen? 

Fragmentariskt, glödligt levande och utan upplösning. Så brukar minnena beskrivas av den generation som växte upp under och i ruinerna från andra världskrigets Europa. ”En dag är jag vid Wilhelmsaue, en liten damm i Berlin,” minns Brigitte, som föddes i Dortmund 1937. ”En död kvinna flyter på vattnet med ansiktet nedåt. Hennes kjol fylls med luft likt en ballong, vinden blåser i den och hon seglar längs dammen.” Liknande berättelser som detta porträtteras i Frederike Helwigs porträttsamling “Kriegskinder”, engelsk titel: The Children of the War. Genom filtret på ett barns ögon, får vi ta del av fragment stundtals vardagligt tråkiga stundtals chockerande. Den glödande spetsen på en cigarett; grus med småsten som kastas i en död mans mun; två tomatväxter på balkongen i ett hem som har förstörts. Små detaljer som kringgår intellektet och erbjuder ett annat sätt att komma nära ett ämne som mest brukar berättas av historiker.

“Jag ville skildra utifrån känslor,  inte genom historia eller statististiska siffror. Vi vet vad de gjorde och hur de gjorde det, som vi alla växte upp med och känner till,” berättar Helwig till BBC Culture. “Problemet med det är att förövarna alltid är ‘dem andra’. Vi försöker visa att detta hände även för de flesta tyska familjer.” 

Många beskriver döden på det enda sättet ett barn förmår göra. ”En dag ligger en hängd man framför vårt hus i Berlin. En tysk. Han hade försökt att gömma sig från kriget i en förstörd byggnad och de hängde honom från lampstolens tvärstång, säger Werner. ”När han var död slog de honom loss. Han ligger där i flera dagar med munnen öppen och vi barn kastar småsten i hans mun. ”Så småningom förflyttar de kroppen och begraver honom vid sidan av vägen. Eftersom inga döda kroppar kan ligga på stadens gator åker lastbilar förbi och gräver upp kropparna och slänger dom på flaket. Vi barn tittar på när detta sker. Sen måste vi gå och äta lunch. Det är majsgröt till lunch, men jag kan bara tänka på liken med deras trasiga kläder och ben som sticker ut. Jag känner mig sjuk.”

1945 låg stora delar av världen i spillror, chockade och upprivna av andra världskriget. I konkret mening är Sverige relativt skonade, upptagna av socialdemokratiska och arbetsrättsliga reformer. Om jag hade levt vid den tiden, hade jag sluppit konfronterats med död och kaos.

När jag läser om 60-talet berättas det om en spänd, kylig och rival relation mellan öst och väst. Europa går in i en kollektiv högkonjuktur och reparering. Hos de unga under 60-talet växer en slags kollektiv önskan och i många fall krav efter ett humanitärt samhälle bestående av frihet och demokrati. Vågor av protester sprids över världen och denna drivkraft kulminerar. 

Parallellt med detta, kan jag själv föreställa mig, förnekelse och skam. Hur är det att växa upp i efterklang av död och kaos i en sådan omfattning? Hur talar man om det? Talade man ens om det?

1985 lanserar den judiske fransmannen Claude Lanzmann en nio timmar lång dokumentär som han arbetat med i 11 år. Han besöker tyska förintelseplatser över hela Polen. Intervjuar överlevande, vittnen och förövare. Inte ett enda lik skildras i Shoah. Inga tv-klipp, tidningsartiklar eller annat dokumentärt material. Lanzmann är på platsen där det hände, och pratar med människor som var på platsen när det hände. Han teer sig likt en envis socialantropologisk historiker, intresserad av enbart två saker: Vad som hänt, och hur det som hände påverkar den som var där. “The proof of what happened is not the corpses; the proof is the absence of corpses.” säger Lanzmann i en intervju med Stuart Jeffries, The Guardian 2011. 

Bland de judar som arbetade med att bränna och radera lik var Simon Srebnik, som Lanzmann lockade från sitt hem till Chelmno, det första lägret där judar gasades. I Shoahs öppningssekvens ser vi att Srebnik ror sjungandes längs floden Narew. När båten lättsamt glider genom det lugnat vattnet sjunger Srebnik. Hans vackra röst blandas med vindens lövsus från sommarträden. “That scene is not beautiful.” ryter Lanzmann ifrån i intervjun. “He is singing a Nazi marching song that, during his captivity, he was taught and compelled to sing for his captors entertainment. Only later in the film do we learn that Srebnik was one of the Jews compelled by the Nazis to daily dump sacks of crushed bones of Holocaust victims in this all-too-calm river. Two days before Chelmno was liberated by Soviet troops, remaining prisoners were shot in the head, among them Srebnik. Amazingly, he survived.”

Krigstrauman orsakar en mängd direkt och indirekta psykosociala konsekvenser. Det blir påtagligt och direkt i Lanzmanns film. I en scen, där han intervjuar Abraham Bomba, en annan mirakulös överlevare som idag bor i Tel Aviv, berättar Abraham hur han blev tvungen att klippa människors hår i Treblinka minuten innan de avkläddes och gasades till döds i duschar. Plötsligt under intervjun snubblar han över ett minne av när en frisörkollegas fru och hennes syster leddes in för att få håret klippt. Bomba bryter ihop och ber Lazmann att slippa behöva berätta klart minnet. Lanzmann svarar envist, “You have to do it. I know it’s very hard, but you have to do it.” Detta var den principiella inställningen Lanzmann hade i sitt arbete, att förkroppsliga sanningen av vad som hände genom överlevares vittnesmål, även om priset var att riva upp andras emotionella sår. 

Europa efter andra världskriget kämpar i två riktningar parallellt. Dels att glömma, dels bevara sanningen om katastrofen. Det sker på en kollektiv samhällelig nivå, liksom individuellt hos var och en som påverkats. Krigstrauman lever ofta i tystnad, eller via omvägar. Men vissa individer arbetar envist för att penetrera platsen eller minnet av det som hänt. Lanzmann var en av dem. Hans nio timmar långa nakna epos, är besynnerlig att titta på. Upplevelsen är stillsam, tyst, vacker utan musik eller utsmyckning. Samtidigt vibrerar materialet av misär och död. Det är vitalt och envist uppriktigt. Rörelsen ligger kanske i materialets konsekventa autencitet. Filmsekvenserna hypnotiserar mig. Min vetskap om tidslängdens omfattning försvinner. Shoah är för mig ett tidlöst verk med uppgiften att påminna människan att det finns två ting vi aldrig bör sluta söka, eller ömt värna om: Konst och sanning.

Fantombilden Alice Miller – Hur trauman och känslomässiga sår ärvs i generationer / The Phantom Alice Miller – The relation between trauma, emotional wounds and generation inheritance  

(For english—scroll down) 

Alice Miller är en historiskt kontroversiell författare och psykoanalytiker. Hon föddes i 20-talets Polen, var verksam i Schweiz och senare Frankrike. Hennes tre första böcker blev stort uppmärksammade i slutet på 70-talet. De har hyllats världen över för sitt känslostarka språk och för första gången lyftes barnets perspektiv fram utan kompromisser. Alice ansåg att om förälderns eller omhändertagarens egna känslomässiga sår inte bearbetas, överförs det vidare på ett eller annat sätt, ofta i destruktiv riktning genom utåtagerande och kontroll. Barnet utvecklar därför omedvetet, för att överleva -ett falskt själv.

Alice har en son som heter Martin, som arbetat som psykoterapeut i 40 år. 2013 ger Martin ut en bok som handlar om sin mor och hur krigstrauman påverkar individen. Boken heter “The True “Drama of the Gifted Child”: The Phantom Alice Miller — The Real Person” och översattes fem år senare, den finns att beställa på amazon.

Martins mor växte upp i en typisk judisk medelklassfamilj i Warsawa i samband med att andra världskriget bröt ut. Ganska snabbt skaffade hon ett falskt pass och lyckades smuggla ut sig ur Warsawa-ghettot—därefter levde hon under pseudonym i en katolsk familj. Hon ska också till slut ha lyckats smuggla ut sin mor och syster men inte pappan, som i stället blev kvar inne i ghettot till stor del på grund av sin utpräglade judiskortodoxa bakgrund. Martin ger sin version om vem hans mamma och pappa var, och hur Alice erfarenheter och beteende kom att påverka hans uppväxt. (nedanför engelska översättningen hittar du citat av Martin Miller i en relativt ny intervju av Daniel Mackler)

/

Alice Miller is a historically controversial writer and psychoanalyst. She is born in the 20’s of Poland but was active in Switzerland and later France. Her first three books became widely known in the late 70’s. They have praised globally for their emotional language and for the first time the child’s perspective was raised without compromises. She has though been critized for having a low science credibility and for being very sensitive for criticism. Alice considered that if the parent’s or caregiver’s own emotional wounds are not processed, it is passed on in one way or another to future generations, often in a destructive way. The child therefore unconsciously develop a false self, in order to survive.

Alice has a son named Martin, who worked as a psychotherapist for 40 years. In 2013, Martin published a book about his mother and how a war trauma affects the individual. The book is called “The True” Drama of the Gifted Child “: Phantom Alice Miller – The Real Person” and was translated to english five years later, it can be ordered at Amazon.

Martin’s mother grew up in a typical Jewish middle-class family in Warsaw when the World War II shocked Europe. Quickly, she obtained a false passport and managed to smuggle herself out of the Warsaw Ghetto — then she lived under a pseudonym in a Catholic family. She will eventually have managed to also smuggle out her mother and sister but not her father, which remained in the ghetto to a great extent because of his distinctive Jewish orthodox background. Martin gives his version of who his mother and father were, and how Alice Miller’s experiences and behavior came to affect his youth and life.

My mother split off her war trauma completely. She was forced to live in Warsaw as a jewish girl under a false name, in order to survive. She was blackmailed by my own father who cooperated with the gestapo. Desperately, in her books, she tried to correct her self-image. She created an Alice Miller who was a good mother, which helped her to split off her own failure as a mother towards me. This is normal. When you are a victim of the holocaust, if you have war trauma, its very common to split off the experience of the war. My mother never overcame these experiences and has never discussed or processed them in her own therapies. When you dont process this, many will, in different ways, project the experience of the war onto the next generation.”

(Interview Martin Miller by Daniel Mackler 2018)

Vad främjar förändring i terapi? — In therapy – What promotes change?

(sve) Vi söker lyfta fram aktuell ny forskning. Det gemensamma målet för psykoterapeuter är effektiv, progressiv hjälp oavsett verksamhet. Därför tror vi att korsande samarbeten mellan olika typer av institutioner och organisationer bör främjas. Att man skall ta hjälp av varandra.

SPV är sprunget ur detta perspektiv. Vi söker öppen- och nyfikenhet. Neurologisk forskning tas till hänsyn men även andra fält inom sociologisk och psykologisk teori. Det icketeoretiska och som är svårt, kanske omöjligt, att påvisa, skall även det få utrymme. En teoretisk strikt ram bör inte värderas annorlunda än en flytande intuition, de funkar bara lite olika. Om delvis detta samtalade jag nyligen med Carina Håkansson som startade Familjevårdstiftelsen i Göteborg för 25 år sedan. Idag arbetar hon bland annat i ett projekt som försöker vidga synen på pedagogik och forskning. Välkomna att lyssna

/

(eng) We try to highlight current new research. The common goal for psychotherapists is effective, progressive help regardless of what activity it is. Therefore, we believe that a cross-collaboration between different types of institutions and organizations should be promoted. We should take help of each other.

SPV has leapt from this perspective. We are encourage openness and curiosity. Neurological research but also other fields within sociological and psychological theory is taken into consideration. A theoretically strict framework should not be valued differently than a fluid intuition, they only work in a little differently character. About this I recently talked to Carina Håkansson who started Familjevårdstiftelsen in Gothenburg for about 25 years ago. Today she works with, among other things, a project that aims to broaden the view of education and research. Welcome to listen above!

Konfliktlösning—Conflict Resolution

(sv.)

Genom åren har jag studerat beteendevetenskap i varierade former på en rad olika platser, universitet och institut. Av samtliga sammanhang var det en, som jag minns stack ut pedagogiskt och innehållsmässigt. Det var på Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, där främst ämnen som Konfliktlösning och medling undervisades. Det som skilde ut sig var att teori var viktigt, men sekundärt i utbildningens innehåll. Primärt var praktiskt deltagande övningar, workshops och rollspel.

Hur kommer det sig att jag särskilt minns just detta kursinnehåll?

Vi diskuterar det här tillsammans med rektorn Håkan Kellgren, som varit kursledare för detta ämne i över två decennier.

/

(eng.)

Over the years, I have studied behavioral science in varied forms in a variety of places, universities and institutes. Of all of them it is one that I remember stood out compared to the others in terms of pedagogical methods and its contents. The course was at the Department of Work Science at the University of Gothenburg, where mainly subjects such as conflict resolution and mediation were taught. What distinguished was that theory methodology was important, but secondary to its contents. Primarily was  practically participating exercises, workshops and role-plays.

How is it that I remember this particular course and its contents?

This we discuss together with its headmaster Håkan Kellgren. He has been active in the conflict resolution and mediation field for over two decades.

Priset av att vara aktivt nyfiken på dig själv och den andre / The price of being actively curious about yourself and the other

(sv.)

“Viljan att ändra och styra sin partner är en vanlig konfliktkälla. Men den maktkampen leder sällan till utveckling för någon. Psykologen Tor Wennerberg förklarar varför lösningen i stället är att satsa på att bekräfta sig själv.”

Utveckla dig själv för relationens skull

I artikeln från Svenska Dagbladet berättar Tor Wennerberg om vad det är att ta ansvar för sina behov och visa det för den andre i stället för att driva maktkamp. Det kostar att vara intim, för i vår sekulära tid vet de flesta om att vi en dag kommer att förlora den andre. Där med minskas en eventuell ångest inför döden. Men en konstruktiv väg blir omöjlig att bereda om kampen inte förs med ansvar och utifrån en själv.

“Det kostar att vara aktivt nyfiken på vad som finns i någon annans inre värld. Hjärnan väljer ofta minsta motståndets lag, det är energibesparande. Relationer kräver tid.”

(eng.)

“The desire to change and control one’s partner is a common source of conflict. But that power struggle rarely leads to development for anyone. Psychologist Tor Wennerberg explains why the solution is instead to invest in confirming himself.”

Develop yourself for the sake of the relationship

In the article from Svenska Dagbladet, Tor Wennerberg talks about what it is to take responsibility for ones needs and show it to the other instead of fighting a power struggle. It costs to be intimate, because in our secular time most people know that one day we will lose the other. This reduces any anxiety before death. But a constructive path becomes impossible to prepare if the struggle is not carried out with responsibility and on the basis of one’s self.

“It costs to be actively curious about what’s in someone else’s inner world. The brain often chooses the least resistance team, it’s energy-saving. Relationships require time.”

Ett falskt själv / A false self (in order to survive)

Ett falskt själv är, enligt John Bowlby, en skev personlighetsutveckling som är ett negativt resultat när emotionella behov för en individ inte blivit tillfredställda över en tid under längre delar av sin uppväxt. Begreppet har använts för att kunna hitta ett språk för en destruktiv psykologisk utveckling. Mary Ainsworth utvecklade Bowlbys två anknytningsmodeller till fyra: trygg, otrygg-ambivalent, otrygg-undvikande samt desorganiserad anknytning: (taget ur Bowlby 1988: En trygg bas – Kliniska tillämpningar av bindningsteorin”)

“Slutsatsen av denna analys är att blockering av kommunikationen mellan olika delar av eller system inom en personlighet /…/ nu uppfattas som en spegling av en mors särskiljande responser till och kommunikationer med sitt barn. När modern ger välvilliga responser bara till en del av sitt barns emotionella kommunikationer och blundar för eller aktivt avvisar andra, bildas ett mönster för barnet som innebär identifikation med de gynnande responserna och förnekande av de andra. Det är efter dessa linjer som ankytningsteorin förklarar den utveckling som är utmärkande för spänstiga och psykiskt friska personligheter, respektive för personligheter benägna för ångest och depression eller för att utveckla ett falskt själv eller någon annan form av mottaglighet för psykisk ohälsa.”

Ett falskt själv är med andra ord en anpassning till sin anknytning som för med sig att sidor av sig själv förnekas och inte får möjlighet att utvecklas konstruktivt. Mönstret uppstår utifrån våra evolutionära egenskaper. Ett barn måste anpassa sig för att överleva, ha kvar sin omhändertagare. Om det intima samspelet inte fungerar, kan riktningen bli dubbelriktad- mot den vi älskar och bort från det som är problematiskt och skapar rädsla. Det påminner om hur individer hanterar utsattheten av ett övergrepp eller fysisk våldtäkt – då offrets strategi för att överleva har varit att förneka att den varit hjälplöst utsatt. Offret blir alltså “vän” med förövaren, för att stå ut med händelsen och öka chanserna att överleva.

//

(eng.)

According to John Bowlby, a false self is defined by a destructive personality development. A negative result due to emotional needs of an individual that have not been satisfied for a period of time during the early years of childhood. The term has been used in order to find a language for a destructive psychological development. Mary Ainsworth developed Bowlby’s two attachment models to four: safe, insecure-ambivalent, insecure-avoidant, and disorganized attachment.

“The conclusion of this analysis is that blocking communication between different parts or systems within a personality /…/ is now perceived as a reflection of a mother’s distinctive responses to and communications with her child. When the mother gives benevolent responses only partially of their child’s emotional communications and close to or actively reject others, a pattern is formed for the child to identify with the favorable responses and denial of the others. , or for personalities prone to anxiety and depression or to developing a false self or any other form of susceptibility to mental illness. “

In other words, a false self is an adaptation to its caregivers which results in the denial of itself and there for can not develop in a constructive and healthy way. The pattern arises from our evolutionary properties as human beings. A child has to adapt in order to survive, to keep closeness to his caregiver. If the intimate interaction does not work, the direction can be bidirectional – towards the one we love and away from what is problematic and create fear. It is reminiscent of how individuals deal with the vulnerability of an abuse or physical rape – when the victim’s strategy for survival has been to deny that it has been helplessly exposed. The victim thus becomes “friend” with the perpetrator, to endure the incident and increase the chances of survival.

DAN SIEGEL – INTERPERSONELL NEUROBIOLOGI / INTERPERSONAL NEUROBIOLOGY

(sv.)

Dan Siegel är en något avvikande läkare, professor, psykolog och psykiatriker som försöker etablera ett nytt tvärvetenskapligt begrepp, “The Mind”, som en relationell OCH kroppslig företeelse för vår psykiska hälsa eller som han kallar det – ‘integration’. Han pratar om närvaro, kunskap och enhetlig upplevelse av sig själv samt att själva utgångspunkten för detta är integration – sammanhang – istället för kaos och styvhet. Stundtals kan det kännas som han är mer retorisk än övertygande men jag vill ändå rekommendera honom.

Följande föreläsning, på ett institut för hållbar utveckling och klimat, sammanfattar hans idéer:

(eng.)

Dan Siegel is a doctor, professor, psychologist and psychiatrist who is trying to establish a new interdisciplinary concept, “The Mind”, as a relationship AND physical phenomenon for our mental health or as he calls it – ‘integration’. He talks about presence, knowledge and uniform concioussness of ourselves as well as the very point of departure for this integration instead of chaos and rigidity. At times it may feel like he is more rhetorical than convincing but I still want to recommend him.

The following lecture, at an institute for sustainable development and climate, summarizes his ideas: