Tag Archives: Gestaltterapi

Konfliktlösning—Conflict Resolution

(sve) Genom åren har jag studerat beteendevetenskap i varierade former på en rad olika platser, universitet och institut. Av samtliga sammanhang var det en, som jag minns stack ut pedagogiskt och innehållsmässigt. Det var på Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, där främst ämnen som Konfliktlösning och medling undervisades. Det som skilde ut sig var att teori var viktigt, men sekundärt i utbildningens innehåll. Primärt var praktiskt deltagande övningar, workshops och rollspel.

Hur kommer det sig att jag särskilt minns just detta kursinnehåll?

Vi diskuterar det här tillsammans med rektorn Håkan Kellgren, som varit kursledare för detta ämne i över två decennier.

/

(eng) Over the years, I have studied behavioral science in varied forms in a variety of places, universities and institutes. Of all of them it is one that I remember stood out compared to the others in terms of pedagogical methods and its contents. The course was at the Department of Work Science at the University of Gothenburg, where mainly subjects such as conflict resolution and mediation were taught. What distinguished was that theory methodology was important, but secondary to its contents. Primarily was  practically participating exercises, workshops and role-plays.

How is it that I remember this particular course and its contents?

This we discuss together with its headmaster Håkan Kellgren. He has been active in the conflict resolution and mediation field for over two decades.

Advertisements

Söker du terapi?

Upplever du att det är svårt att hitta terapi via landstinget eller kommunen? Känns det som du faller mellan vårdscentral (för “svår”) å ena sidan specialistpsykiatrin (för “lätt”) å andra? Känns ordinarie privat terapi för dyrt, och KBT för ytligt?

Från våren 2016 erbjuder jag samtalsterapi i Stockholm eller via Skype. Vi utgår från anknytningsteori och tar till andra viktiga socialpsykologiska verktyg för att hjälpa dig med ditt problem.

Första sessionen är gratis och om vi beslutar att arbeta ihop är priset
500-800:- inkl. moms beroende på din ekonomi.

Mer information om mig och min terapi finns på hemsidan

 

Om du är intresserad, vill boka en första session eller har frågor om min terapi är du välkommen att höra av dig

Psykoterapi – en djungel

Det finns mycket tips och tricks där ute om vilken terapi som är lämplig. Det är lätt att drunkna i alla alternativ. Jag är övertygad om att en lyckad terapiform är individuell -den bör anpassas till individens problem och relationen/tillit till terapeuten är viktig. Det finns samtidigt skillnader i professionalitet.

Jag tror att en terapeutisk process pågår över en längre tid. Och jag tror hårt arbete krävs. Här följer lite funderingar och erfarenheter av metoder där ute:

KBT dominerar i Sverige. Det är en passande metod för en del, men inte alla. Jag ställer mig skeptisk till att KBT främjar upplösandet av djupa implicita problem som bildats tidigt och under lång tid i en människas liv (och desstuom kanske fortsatt under ens unga vuxna år). Därför tar jag inte upp metoden här.

EMDR –  Eye movement desensitization and reprocessing 
Vi har alla sett den klassiska pendelklockan vid hypnos i filmer och tv-serier. EMDR är kanske det närmsta vetenskapliga man kommer denna gamla metod. Både EMDR och hypnos har det gemensamma att de försöker “lura” klientens mentala tillstånd. Syftet är att komma runt hinder och försvar. Att leda bort hjärnan för att på så vis komma djupare. Det finns hypnotiska inslag i andra terapimetoder men EMDR och hypnos arbetar aktivt med just detta. Det krävs en något större öppenhet hos personen för att EMDR skall vara effektivt. Särskilt positiv har den varit i USA i behandling med individer drabbade av så kallat PTSD – Post Traumatic Stress Disorder.

Psykodynamisk Terapi / Psykoanalys
Den äldsta terapiformen, som fått en mindre roll sedan beteendeterapi tagit över, framförallt i Sverige. Terapin grundas till stor del på Sigmund Freuds arbete -som såg dröm och sexualitet som viktiga centrala delar. Tanken är också att en relation utvecklas mellan klient och terapeut på det sättet att den representerar en riktig nära relation i klientens riktiga liv- samma typ av konflikter och motstånd uppstår alltså relationellt i terapin. Det undermedvetna har en central roll- där självkännedom blir ett sätt att närma sig det här området- så till den grad att symptom och andra problem minskar. Jag tror att metoden inte skall förkastas, men att det går att kombinera den med många nya typer av verktyg.

Gestaltterapi
Personen bakom Gestaltterapi var Fritz Perls. Metoden har en filosofisk grund i att människan befinner sig i ett dialektiskt förhållande med sin omvärld, att terapin egentligen är en penetrering av nuet oavsett vad som dyker upp. Starkt fokus läggs på familjeförhållanden, gruppterapeutiska processer och övningar, att ställa sig utanför sig själv och ens tidigare upplevelser och möten. Även kontexten i personens liv, dens egna ansvar gentemot andra, integritet och självkännedom, självrespekt och uppriktighet är viktiga aspekter. Fritz pratade ofta om ögonblicket och närvaron. Tyvärr har gestaltterapi fått ett något negativt rykte i Sverige. Vi har gestaltakademin men även Dysberoendekliniken i Stockholm- DBK. Många missbruksrelaterade mottagningar arbetar även med detta så som Korpberget och Samverkangruppen.

Integrationsterapi
Denna terapi kommer ursp. fr USA med Jean Jenson i spetsen. Den enda nuvarande praktiserande psykologen som mig veterligen sysslar med detta i Stockholm är Daniel Kraft och tar inspiration från det amerikanska begreppet: “Det inre barnet” (“The inner child”) där man tar hänsyn till gamla barndomskänslor som sitter i det undermedvetna. Terapin är avskalad och enkel -försöker undvika intellektualiserande begrepp.

Coherence Therapy
Coherence Therapy myntades av Bruce Ecker i Karlifonien men hette egentligen från början Depth Oriented Brief Therapy. Metoden har en neurovetenskaplig koppling där man söker ersätta gamla implicita emotionella minnen med nya. De symptom en person upplever bottnar alltid i mening och förståelse- ju mer de vecklas ut desto mer meningslösa blir dom. Terapin är experientell -det vill säga upplevelsebaserad -och försöker undvika intellektuella begrepp. För mer information om denna terapi: http://www.coherencetherapy.org (Jag vidareutbildar mig just nu på detta institut (egen anmärkning 2017).

Hypnos
Här närmar man sig experimentellt med inre visuella övningar -söker närma sig det undermedvetna området (deep inner self) för att nå förändring. Hypnos är ett laddat begrepp med polariserad debatt huruvida det är effektivt eller ej. Den starkaste kritiken är brist på evidens. Metoden är gammal och därför tänker jag att den inte bör förkastas helt och hållet, men att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt.